*****-->
طراحی سیاه قلم
Xبستن تبلیغات
نوشته‌های تازه


رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هیچ رأفتی در برخورد با مفسدان اقتصادی وجود نخواهد داشت، به همه کسانی که به فکر ثروتهای بادآورده و سوءاستفاده از التهابات اقتصادی هستند هشدار داد که قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام به سراغشان خواهد رفت.

(RSS generated with FetchRss)