http://adl-iran.ir/images/22.gif
نوشته‌های تازه


تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی ادعای فروش شبانه بنزین و گازوئیل توسط برخی از جایگاه‌داران و خودداری از فروش سوخت به شهروندان استان را تکذیب کرد.

(RSS generated with FetchRss)