http://adl-iran.ir/images/22.gif
نوشته‌های تازه


رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هیچ رأفتی در برخورد با مفسدان اقتصادی وجود نخواهد داشت، به همه کسانی که به فکر ثروتهای بادآورده و سوءاستفاده از التهابات اقتصادی هستند هشدار داد که قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام به سراغشان خواهد رفت.

(RSS generated with FetchRss)