نوشته‌های تازه


او هنگام دستگیری دو جمله را به مأموران می‌گوید: "بروید و به خود افتخار کنید که مرا دستگیر کرده‌اید." و "بروید و با افتخار به دیگران بگویید که توانسته‌اید سلطان سکه را بگیرید".

(RSS generated with FetchRss)